DSMG Vision

DSMG (Den Skandinaviska MagnettågsGruppen) etablerade tidigt en vision avseende ett nordiskt magnettåg (baserat på EMS = Electro Magnetic Suspension) som knyter ihop de stora städerna i Skandinavien. Ett sådant magnettåg är ett lönsamt alternativ som ger hög nytta för pengarna. Visionen bygger på ett reellt existerande magnettåg i Shanghai som har varit i kommersiell drift sedan 2002/2003.

En tidig version av visionen

Skandinavien och Sverige är länder med långa avstånd mellan de större orterna. Städerna växer och utvecklas, medan något mindre orter på landsbygden krymper. Tänk om det skulle gå att korta av restiderna mellan dessa stora orter så mycket att transporterna börjar likna de tätbefolkade delarna av Europa, samtidigt som mellanliggande orter får stor nytta av satsningen. För detta behöver vi ett supersnabbt transportmedel som kommer upp i flyghastigheter för mindre plan. De moderna magnettåg som finns i dag kan färdas i ca 400-600 kilometer i timmen (km/h) beroende på att de flyter fram utan kontakt med banan, det vill säga flyter på magneterna strax ovanför densamma. Om en sådan helt ny infrastruktur byggs upp skulle det bli möjligt att arbetspendla trots stora avstånd. Tänk, direkttåg Stockholm–Göteborg på något över en timme, Göteborg-Köpenhamn på ca 45-50 minuter, Oslo –Göteborg på ca 45-50 minuter. För att inte tala om alla orter som ligger mellan dessa och som får mycket kortare restider. Visionen knyter an till det tidigare initiativet ”The Scandinavian 8 million city”. Visionen illustrerades år 2014 enligt nedan:

Figur 1. Restiden för ett EMS magnettåg (direkttåg) 500 km/h mellan de stora städerna i Skandinavien (DSMG 2014)

Skillnaden mellan år 2014 och 2021 är att DSMG år 2020/2021 har genomfört en detaljerad linjedragning för ett magnettåg mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping och numera kan ange de exakta restiderna, andelen tunnlar samt energiförbrukningen, med mera.

År 2013 skrev DSMG i inledningen till en rapport (”Utredning Magnettåg” av Svederberg, Brunius & Thorsén):

”Magnettåg är dyrt”… Det är vad som brukar sägas om tekniken, men är det sant? Denna rapport visar att svaret kort sagt är nej.

Förutom i rapporten från 2013, som har uppdaterats flera gånger, finns det utförliga underlag som motiverar DSMGs uttalande. Tyvärr har denna sakligt grundade ståndpunkt motarbetats med systematiskt framförda felaktigheter av magnettågsförnekare i Sverige. Deras syfte har varit att hindra en seriös utredning av magnettågsalternativ i Sverige.

År 2014 skapade Trafikverket och den dåvarande Alliansregeringen en utredning om Höghastighetståg i Sverige, som på hösten 2014 togs över av den då nya Rödgröna regeringen vilken startade Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandingen och Trafikverket valde att exkludera teknikalternativet magnettåg, vilket var ett vägval som de inte avvek från. De valde att systematiskt avstå från att utreda magnettåg (EMS) seriöst, trots pågående teknikutvecklingar som DSMG påpekade.

Satsningen på höghastighetståg istället för visionen

Mellan åren 2014-2019 klargjorde DSMG på träffar som DSMG initierade ca en gång per år, för Trafikverkets strategiska planeringsavdelning och Sverigeförhandlingen, att magnettåg (EMS) är ett mer lönsamt alternativ, beroende bland annat på lägre investeringskostnader, lägre underhållskostnader, mer än dubbelt så effektiv kapacitetsökning och mer miljösmarta transporter. Synpunkterna framfördes också ett stort antal gånger till alla politiska partier i Trafikutskottet i olika former, bland annat i debattartiklar. Alla dessa aktörer valde att utesluta magnettåg från alla utredningar, på mycket tvivelaktiga grunder och enbart planera för höghastighetståg Stockholm (Järna) – Jönköping – Göteborg/Malmö (Lund), som uppvisar stor olönsamhet i många olika utredningar.

Trots att detta har skett har DSMG inte övergivit sin vision om ett kostnadseffektivt tåg med hög nytta i Skandinavien.

En aktuell version av visionen

Ett nätverk av kommuner i Bohuslän och södra Norge lade 2021 fram planer för snabba tåg på upphöjd brobana mellan Oslo och Göteborg med dimensionerande hastighet på 400 km/h, den så kallade Skagerakbanan. Detta var emellertid inte det enda lokala initiativ för snabba tåg som hade förts fram. Projektet ”Oslo-Stockholm 2.55”, via Karlstad har fått visst gehör. Den 26 april 2021 deklarerade den svenska regeringen efter samtal med den norska regeringen att de kommer att se närmare på möjligheterna att skapa en snabbtågsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Därmed finns det 2021 två lokala initiativ förutom ”höghastighetståget”.

Även om de två projekten har arbetat var för sig med olika lösningar, uppmanade DSMG de båda lokala projekten till ett tätt samarbete. Det går att för Stockholm – Oslo skapa en linjedragning söderut från Karlstad som förgrenar sig i två banor. Då skulle Skagerakbanans tänkta sträckning genom orterna Strömstad, Halden och vidare till Oslo i Norge kunna användas av båda projekten. DSMG har detaljstuderat denna lösning och framförde dessa argument i en debattartikel i DN (21 april, 2021). Det behövs en seriös utredning.

Figur 2 Tänkbar linjedragning och möjliga stationer (fyrkanter möjliga stationer för regionaltrafik).

Fördelen för Oslo – Sthlm 2.55 initiativet är att det med denna stäckning till Oslo även går att koppla Karlstad till Göteborg. Därigenom uppstår flera reserelationer och man får, så att säga, en bana ”på köpet”. Från Göteborg kan man sedan gå vidare söderut mot Köpenhamn i enlighet med DSMGs ursprungliga vision.

En tilläggsvision för regionala magnettåg

Regioner som kommer att ligga nära magnettågsbanan kommer att få stor nytta av densamma eftersom det går att ha regionala tåg eller pendeltåg som stannar vid många lokala stationer. Orsaken till detta är huvudsakligen magnettågets mer än fyra gånger så snabba accelerationsförmåga och den höga kapacitet som finns i magnettågssystem. I exemplet med Karlstad ovan (figur 2) skulle den orten ligga ca 30-40 minuter från Oslo och/eller Göteborg och ca 45-50 minuter från Stockholm. Karlstad skulle bli en central ort i nätverket som binder ihop de stora städerna. Liknande förhållanden gäller Jönköping i den linjedragning som höghastighetståget har planerats för.

En ytterligare möjlighet är mycket snabba pendeltåg (MagLev; EMS-LIM[Linjärmotor i vagnen] eller HSST [High Speed Surface Transport]) in till Storstädernas centralstationer från orter som ligger mellan 3-10 mil utanför city. Där uppkommer möjligheten att bygga helt nya så kallade ”citystäder” i naturskön miljö med höghus och gång- samt cykelavstånd till tågstationen och därefter en snabb transport på ca 10-15 minuter in till centralstationen. City-expansionen skulle alltså kunna ske en bit utanför storstäderna i attraktiva lägen, ofta nära vatten och skog.