Årsmöteshandlingar. Mötestid; Onsd. 22 mars, kl 19.30, 2023. Zoom-möte;

https://his-se.zoom.us/j/67600395939?pwd=Q2ZGVmFRYjNIOS9XdjNjS2l3cnZGQT09

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av en protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (6-8 ledamöter).

c) val av suppleanter vid behov

c) revisor jämte för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

13. Fastställande av stadgar för föreningen.

14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

ÅRSREDOVISNING

Den Skandinaviska Magnettågsgruppen

Org.nr 802538-1842

för räkenskapsåret 2022-02-01 – 2023-03-05

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie föreningsstämma ÅÅÅ-MM-DD. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg 2023-03-05

Rune Wigblad

Styrelsen för Den Skandinaviska Magnettågsgruppen lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2022-02-01 – 2023-03-05

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse

Styrelsen avger följande verksamhetsberättelse DSMG 2022

Under år 2022 bildades DSMG, Den Skandinaviska Magnettågs Gruppen. Under år 2021/2022 har följande hänt:

Styrelsemöten:

 1. Den 17 november 2021 hölls ett konstituerande möte för att skapa den ideella föreningen DSMG. Då diskuterades också skapande av en hemsida.
 2. 28 februari 2022: Beslut togs om vilka handlingar som skulle skickas ut till Årsmötet den 17e mars.
 3. 17e mars 2022 hölls ett årsmöte
 4. 28e april 2022: Första Styrelsemöte DSMG
 5. 16 juni 2022. Styrelsemöte DSMG
 6. 13e Juli 2022. Styrelsemöte DSMG
 7. 20 sept 2022. Styrelsemöte DSMG
 8. 26 okt 2022. Styrelsemöte DSMG
 • Presentation till Stockholms Handelskammare 24 oktober

Kenji, Mattias, Rune, Carl-Åke träffade Policyansvarig Carl Bergkvist på Handelskammaren.

 • 13 oktober 2022: Teståkning MaxBögl TSB

Alla var inbjudna men bara Rune Wigblad, Kenji Eiler och Fredrik Larsson var med på mötet.

Mediagruppens möten

Har under 2022 hållits: 5 april; 12 april; 21 april; 3 maj; 19 maj; 27 sept; 18 okt

Nyhetsbrev

Gavs ut i Juni 2022

Publikationer

Henrik Ny (jan 2022) “Fast Ground Transport for Sweden. An overview for Strategic Investment Decisions” Blekinge Institute of Technology, Research Report 2022:01

Wigblad (2022-01-21) ”Kritisk analys av ledande forskargruppers perspektiv på höghastighetståg”, Strömstad akademi, Fria Serien No. XXII, JANUARI MMXXII ISBN: 978-91-89331-32-7

Debattartiklar

Wigblad (Miljö & Utveckling, 1 juli 2022) ”USA satsar på moderna magnettåg – men inte Sverige” Debatt: USA satsar på moderna magnettåg – men inte Sverige – Miljö & Utveckling (miljo-utveckling.se)

Wigblad (Ny Teknik, 2022-08-23) ”Magnettågets landbroar är mycket bättre än höghastighetstågets” https://www.nyteknik.se/opinion/magnettagets-landbroar-ar-mycket-battre-an-hoghastighetstagets-7036667

Wigblad. Krönika Strömstads tidning 2022-08-25 ”Politiker slarvar om fakta med ny tågteknik”

Nyhet

Internationella Maglev-konferensen 2024.kommer till Sverige med BTH (Blekinge Tekniska Högskola) som värd.

Förslag till behandling av fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet:
Balanserat resultat000
Årets resultat4.523:01

4.523:01
behandlas så att:
Överföring till balanserat resultat4.523:01

4.523:01

Resultatet av föreningens verksamhet i övrigt och ställningen vid räkenskapsårets utgång, framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

RESULTATRÄKNING


Not2022-23Nettoomsättning
14.919:01Bruttoresultat
-10.396:00
(Med bruttoresultat avses summan av bokföringskontoklasserna 3-6)
Personalkostnader
000Av- och nedskrivningar
000Övriga rörelsekostnader
000Rörelseresultat
4.523:01Finansiella poster
000Resultat efter finansiella poster
000Extraordinära intäkter och kostnader
000Bokslutsdispositioner
-4.523:01Resultat före skatt
000Skatt på årets resultat
00
Övriga skatter (endast undantagsvis)
0Årets resultat
000BALANSRÄKNING


Not2023-03-05
TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital (ovanligt)
0Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar (ovanligt)

Materiella anläggningstillgångar
0
Summa anläggningstillgångar
0Omsättningstillgångar

Varulager m m
0
Kortfristiga fordringar, inkl kundfordringar
0
Kortfristiga placeringar, inkl aktier och andelar
0
Kassa och bank
4.523:01
Redovisningsmedel (ovanligt)

Summa omsättningstillgångar
4.523:01SUMMA TILLGÅNGAR
4.523:01EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital4
Bundet eget kapital

Aktiekapital
0
Ej registrerat aktiekapital, t ex nyemission

Uppskrivningsfond

Reservfond

Summa bundet eget kapital
0
Fritt eget kapital

Överkursfond (från nyemission)
0
Balanserat resultat
0
Årets resultat
4.523:01
Summa fritt eget kapital
0
Summa eget kapital
4.523:01Obeskattade reserver
0
Avsättningar (t ex för pensioner)
0Långfristiga skulder, inkl banklån
0Kortfristiga skulder, inkl leverantörsskulder och löpande skatteskulder
0SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
4.523:01STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Inga
(förtydliga/expandera vid behov)

Verksamhetsplan för 2023

Fortsatt bearbetning av Ulrika Heie för att få en presentation till stånd inför Trafikutskottet. Inriktning – långsiktig planering.

Fortsatt bearbetning av Stockholms handelskammare och andra intressenter för att få till stånd magnettåg norr om Stockholm.

Begäran om företräde för infrastrukturministern med anledning av att målen för utbyggnad av nya stambanor nu är ändrade till ”godstransporter och pendling”. Andra lösningar än Höghastighetståg.

Bearbeta Jönköpingsregionen + flera intressenter.

Bearbetning av intressenter kring Skageracksbanan.

Bearbetning av intressenter som vill bygg hela korridoren Hamburg – Köpenhamn -Göteborg – Oslo. (String?)

Bildande av en arbetsgrupp för precisering av vilket företagskonsortium som bör bildas för magnettåg.

Fortsatt samarbete med Henrik Ny om konferensplanering – maglev 2024.

Så politiska frön – kunskap om magnettåg.

Stadgar för Den Skandinaviska MagnettågsGruppen (DSMG)


Organisationsnummer: 802538-1842

med hemort i Göteborg stad

Bildad 2021-11-17

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av att stödja maglev-utveckling i Skandinavien, samt med särskild målsättning attverka för etablering av magnettåg i Skandinavien. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter, ordförande och kassör gemensamt.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till Allmänna Arvsfonden och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer, kan även ske virtuellt. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via mail, anslås i föreningens Facebook-grupp och på hemsidan dsmg.se. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av en protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (6-8 ledamöter).

c) val av suppleanter vid behov

c) revisor jämte för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och i föreningens facebook-grupp. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.


STYRELSEN

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 6-8 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

25 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

• verkställa av årsmötet fattade beslut

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

• ansvara för och förvalta föreningens medel

• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §

• förbereda årsmöte

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet vid begäran.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Stadgar skrevs 2023-03-01

Bokföring Mars 2023

BankLånMedlavgfXbidragBankkostnLevskuldInternet
DatumVer.nrTextKontoDebetKontoKredit1930249939003989657024405970
2022-02-151Bankkostnader uppläggning & start, Lånades av Rune Wigblad65705 000,002499-5 000,00-50005000
2022-02-182Medlemsavgift 2022, Mikael Thorsén1930300,003900-300,00300-300
2022-02-213Medlemsavgift 2022, Alexander Franzén1930300,003900-300,00300-300
2022-02-214Medlemsavgift 2022, Carl-Åke Utterström1930300,003900-300,00300-300
2022-02-215Medlemsavgift 2022, Jan Jägerstöm1930300,003900-300,00300-300
2022-02-226Medlemsavgift 2022, Rune Wigblad1930300,003900-300,00300-300
2022-03-027Medlemsavgift 2022, Kenji Eiler1930300,003900-300,00300-300
8Extra bidrag, Kenji Eiler19301 735,393989-1 735,391735,39-1735,39
2022-03-039Medlemsavgift 2022, Erik Thorén1930300,003900-300,00300-300
2022-03-0310Medlemsavgift 2022, Kenneth Johansson1930300,003900-300,00300-300
2022-03-0311Medlemsavgift 2022, Kent Cederholm1930300,003900-300,00300-300
2022-03-0412Medlemsavgift 2022, David Örnberg1930300,003900-300,00300-300
2022-03-1013Extra bidrag, Kenji Eiler19301 881,103989-1 881,101881,1-1881,1
2022-03-1014Medlemsavgift 2022, Jan Wogel1930300,003900-300,00300-300
2022-03-1415Medlemsavgift 2022, Irene Larsson1930300,003900-300,00300-300
2022-03-1516Medlemsavgift 2022, Hans Erik Elgelid1930300,003900-300,00300-300
2022-03-1717Medlemsavgift 2022, Anwar Jamil1930300,003900-300,00300-300
2022-03-1718Extra bidrag till förening, Anwar Jamil1930200,003989-200,00200-200
2022-03-2119Extra bidrag till förening, Rune Wigblad19301 000,003989-1 000,001000-1000
2022-03-2420Återbetalning av lån till Rune Wingblad24995 000,001930-5 000,00-50005000
2022-03-2821Medlemsavigt 2022, Mattias Svederberg1930300,003900-300,00300-300
2022-03-2822Bankkostnader 202265701 065,001930-1 065,00-10651065
2022-04-0423Medlemsavgift 2022, Robert Wallander1930300,003900-300,00300-300
2022-06-0924Hemsida, Finqr59701 219,001930-1 219,00-121901219
2022-08-1925Extra bidrag till förening, Rune Wigblad19302 000,003989-2 000,002000-2000
2022-08-2226Hemsida, Finqr59701 862,001930-1 862,00-186201862
2022-09-2927Medlemsavgift 2022, Mattias Wingstedt1930300,003900-300,00300-300
2023-01-0228Bankkostnader 202365701 250,001930-1 250,00-12501250
2023-01-3029Medlemsavgift 2023, David Örnberg1930300,003900-300,00300-300
2023-02-2230Medlemsavgift 2023, Rune Wigblad1930300,003900-300,00300-300
2023-02-2831Medlemsavgift 2023, Mikael Thorsén1930300,003900-300,00300-300
2023-03-0132Medlemsavgift 2023, Kenji Eiler1930300,003900-300,00300-300
33Extra bidrag till förening, Kenji Eiler19301 802,523989-1 802,521802,52-1802,52
30 315,01-30 315,014 523,010,00-6 300,00-8 619,017 315,000,003 081,00
-14 919,01
7 315,00