Årsmöte DSMG 7 mars 19.30

Zoom Meeting:

https://his-se.zoom.us/j/66006004586?pwd=M0c0RXJZQmN1TnJGSk9FZnVmYm1wQT09

Underlag till årsmötet kan erhållas av rune.wigblad@his.se

DMGs årsmötespunkter 2024:

1.    Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
Beslutsförslag: Alla närvarande

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Beslutsförslag: Ordf; Rune Wigblad, Sekr; Mikael Thorsén

3.    Val av en protokolljusterare och rösträknare.
Beslutsförslag; David Öhrnberg

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.    Fastställande av dagordning.

6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

       b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.    Fastställande av medlemsavgifter.

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

12.  Val av

       a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

       b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (6-8 ledamöter).

       c) val av suppleanter vid behov

       c) revisor jämte för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

       d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

13. Fastställande av stadgar för föreningen.

14.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.